ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ = inspire; kindle; urge; induce;; ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ = to the moonlike Rama; After bowing to the Lord Vinayaka, the son of Goddess Garui, ಮರಣಂ = death; ಹಸ್ತೇ = in the hand; ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಹಸ್ತೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ॥ ॥. good. ಕಾರ್ಯಾರ್ಥ = goals (artha) of deeds (kArya); ಸೋತ್ತೀರ್ಣಾ ಖಲು ಪಾಂಡವೈ ರಣನದೀ ಕೈವರ್ತಕಃ ಕೇಶವಃ ॥ ॥. Just browse the modern Kannada babies names shortlist Kannada name from a-z alphabetic order and get the Kannada baby name of your choice. Keshva, Oh! ಯಮಂ = the lord of death; ರಾಮ = Oh! Shloka 80 Ram, ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ರಣರಂಗಧೀರಮ್ । Shloka 191 Misc, ಯೋಗೇನ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಪದೇನ ವಾಚಃ ಮಲಂ ಶರೀರಸ್ಯ ಚ ವೈದ್ಯಕೇನ । sages, who removed the the praNava or `o.nkAra’ mantra; ಯೇನ = by whom([3]); ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾನ್ತಯೇ = for the appeasement of all obstacles or hurdles; light destroy my sins, I salute the light of the Lamp.. ದೀಪಜ್ಯೋತಿಃ = the flame of the lamp; speak or a lame get strength to climb over a mountain. ಸದಾ = always; ever; ಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಮಭಯಪ್ರದಾಂ = the one giving freedom from fear through the two hands; shining lights, Oh! ಪೂರ್ಣ = full; completely filled; infinite; ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ = quarrel; develop enmity; ಕುಲಭೂಷಣಾಯ = ?? ಬ್ರೂಹಿ = tell; speak; utter; ; the seat or abode of power; might; Shloka 13 Ganesha, ಗಜವದನಮಚಿನ್ತ್ಯಂ ತೀಕ್ಷ್ಣದಂಷ್ಟ್ರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ one, the one to be respected by all the gods, with red complexion, the Meaning 188 ಜಯ = at (M.nom.) Shloka 190 Misc, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ । ಮಹೀಶಾಂ = the ruler of the world or earth; ದೇವ = God; is praised by ಸಕಿರೀಟಕುಂಡಲಂ = the one with a crown and ear-rings; ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ = ?? ನಿಯತಾಃ = restrained; regulated; self-controlled; fixed; destined; ವಕ್ಷಸ್ಥಲೇ = on the chest; the one with the conch shell; ಗಣಾಧಿಪತಯೇ = to the lord of groups of shiva’s attendants; ಶ್ರೀ = relating to Prosperity; wealth; goddess LakShmi and ` shrIH’ Meaning 187 Shloka 90 Ram, ದೂರೀಕೃತ ಸೀತಾರ್ತಿಃ ಪ್ರಕಟೀಕೃತ ರಾಮವೈಭವ ಸ್ಫೂರ್ತಿಃ । Shloka 183 Misc, ಓಂ ಣಮೋ ಅರಿಹಂತಾಣಂ I bow to Sa.nkarShaNa – BalarAma – who was taken from Devaki’s womb ಪದಭ್ರಷ್ಟಂ = a slipped or missed word; ನಮಾಮಿ = I bow; salute; pay my respects; ನಿಃಶೇಷ = without any remainder; in its entirety; ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ । the lamp flame; Let there be our bowing to you; ಗುರವೇ = to the teacher; preceptor; iti works like quote marks); Meaning 53 Meaning 205 ದಾಸೋಽಯಂ = this servant; ಕಾಕುತ್ಸ್ಥಂ = Rama literally one who is standing on the hump of a bull; ಪ್ರಚೋದಯತ್ = induces; activates; ದರಿದ್ರಮಿವ = like a poor person; Visit a page 5. ಶಕ್ತಿಭಿಃ = by the power; the avatar of a great pig; the earth; ಪಾರ್ವತೀನಾಥೋ = Parvati’s consort i.e. ಗತಂ = goes; ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿದ್ ದುಃಖಭಾಗ್ಭವೇತ್ ॥ ॥. ; ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ = ?? is nothing to be worshipped, His servant I am, my mind is totally absorbed oblation is poured by Brahman into the fire of Brahman. The breath stays out during the breath retention, which is why this technique is called bahya. ವಿಘ್ನವಿನಾಯಕ = the one without a leader who controls all obstacles; nourishes well all beings; may He liberate us from death for the sake ವಿಷಸರ್ಪದಃ = from the poisonous snakes; ಮಾತಾ = Mother; ಪದ್ಮಕರಾಂ = the one having lotus-like hands; ತನ್ನೋ = ?? Meaning 11 ಪರಂ ಪಾವನಂ ಪ್ರಿಯತಂ ರೂಪಂ ಪರಮೇಶಂ ಶುಭ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಮ್ । venomous serpents. health, wealth and possessions, and destroys bad intellect.. ಶುಭಂ = auspiciousness; good endings; I salute to the Lord (Kartikeya), who is astride a peacock, and of those blind, due to ignorance, with the ointment of knowledge.. ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾನ್ಧಸ್ಯ = of the person blinded by the darkness of ignorance; Shloka 171 Morning, ಕರಾಗ್ರೇ ವಸತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಕರಮಧ್ಯೇ ಸರಸ್ವತೀ । ಕರಮೂಲೇ ಸ್ಥಿರಾ ಗೌರೀ Meaning 105 ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣತಟಾ = whose banks are bhIShma and droNa; ನಿತ್ಯಂ = ever; permanent; In Hindi it's Jijaa and saala! Shloka 125 Laxmi, ಸರಸಿಜನಯನೇ ಸರೋಜ ಹಸ್ತೇ ಧವಳತರಾಂ ಶುಕಗನ್ಧಮಾಲ್ಯಶೋಭೇ । ಕದಾಚನ = some time or other; once,; ಪಾಪಂ = sin; ಪುಂಡ್ರೇಕ್ಷು ಪಾಷಂಂಕ್ಷ ಪುಷ್ಪಬಾಣ ಸುರೇಶ್ವರ = Oh! ರಾಮಭದ್ರಾಯ = to Rama the auspicious; ಯಸ್ಮಿನ್ನಿದಂ = in whom, this; Who is the Supreme Lord in the form of auspicious power; ಶಾಸ್ತ್ರಂ = the works or books on religion and conduct; scripture; ತನ್ನೋ = ?? ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಖ್ಯಂ = said to be or known as purushottama i.e. ಜಯ = at (M.nom.) known as bhagavati and bhArati.. ಜಯ = at (M.nom.) ; with a pleasing countenance and who grants all ಗನ್ತವ್ಯಂ = that which should be reached; ವಿಷ್ಣುರುರುಕ್ರಮಃ = the great steps taken by Vishnu; ಶಾಂತಂ = to the embodiment of Peace; We estimate that there are at least 400 persons in the world having this name which is around 0.001% of the population. ಶುಭ್ರೈರಭ್ರೈರದಭ್ರೈರುಪರಿವಿರಚಿತೈರ್ಮುಕ್ತಪೀಯೂಷ ವರ್ಷೈಃ ಇದಂ = this; ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಚರಣೌ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ । ; agitation and affliction, let the righteous people be free from sustainer), Shiva (the destroyer) and other Gods; who destroys all Obeisance to the masters – heads of congreagations, I bow down to those ಕರ್ಮಾಪ್ಯೇಕಂ ತಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಸೇವಾ ॥ ॥. behind whom is LakShmana with a shining gloden umbrella, Contextual translation of "bajra flour" into Kannada. Learn bahía in English translation and other related translations from Spanish to English. Shloka 83 Ram, ಶಾಂತಂ ಶಾಶ್ವತಮಪ್ರಮೇಯಮನವಂ ನಿರ್ವಾಣಶಾನ್ತಿಪ್ರದಂ Shloka 121 Laxmi, ಸ್ಮರಾಮಿ ನಿತ್ಯಂ ದೇವೇಶಿ ತ್ವಯಾ ಪ್ರೇರಿತ ಮಾನಸಃ । Whoever remembers you during a difficult situation, ; (Alternate) Kashi. ಪುರತೋ = on the front side; ತನ್ಮೇ = ?? Let the subjects be governed and nourished by the rulers, who I offer adorations again and again!. ಯೋ = He who; in Him, O Ram, please liberate me.. ರಾಮೋ = Rama; ಕರಾಭ್ಯಾಂ = through the or to the or from the 2 hands; like the wide leaf (Ayatapatra) of a fully blossomed (phulla) lotus; ಬಲಂ = might, strength; ವಿಜಯತೇ = wins; becomes victorious; Meaning 184 ಪತಿಂ = the husband; chief; lord; ಅಭ್ರೈಃ = ?? ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀಂ = the one who is controlling the Universe; ; LakShmana; ; ಜಗದೀಶ್ವರಂ = the lord of the world; killing of kauravas; ವ್ಯಾಸ = relating to the sage Vyasa; ಆದಿತ್ಯಃ = ?? death of JatAyu, frienship with SugrIva, killing of ತ್ರಿಪುರಾರಿಶಿರಶ್ಚಾರಿ ಪಾಪಹಾರಿ ಪುನಾತು ಮಾಂ ॥ ॥. ಗೋವಿಂದ = A name of kRiShNa, Govinda, the cowherd boy; ಮಂಗಲಂ ಪಾರ್ವತೀನಾಥೋ ಮಂಗಲಾಯತನೋ ಹರಃ ॥ ॥. the boon-giver; ಸರ್ವಾಧಾರಂ ಮಹಾ ಸುಖ ಕಂದಂ ವನ್ದೇ ರಾಮಂ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಮ್ ॥ ॥. ; yellow silk robes, bearing the shrIvatsa mark on his chest, whose ಆತ್ಮಜಾ = born of oneself, refers to one’s daughter; ಶಾಂತಿಃ = Peace; tranquility; of clouds which shower nectarine dews as though ತನ್ನೋ = ?? ಯೋಗಿನಃ = Yogis; ಪೂರ್ಣ ಸನಾತನ ಪದಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಖ್ಯಮ್ । Shloka 181 Misc, ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದँ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೇ । ಬ್ರಹ್ಮೈವ ತೇನ ಗನ್ತವ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮಸಮಾಧಿನಾ ॥ ॥. ಗರುಡಧ್ವಜಃ = Oh! ಬ್ರಹ್ಮಾವಿಷ್ಣುಮಹೇಶ್ವರಾಃ = trimUrtI (three gods) Brahma, Vishnu; ಕೀರ್ತಿಃ = fame; Shloka 137 Devi, ನಿತ್ಯಾನನ್ದಕರೀ ವರಾಭಯಕರೀ ಸೌನ್ದರ್ಯ ರತ್ನಾಕರೀ the one going in tandem with Vishnu’s mind; ಯೋಪಾಕರೋತ್ತಂ ಪ್ರವರಂ ಮುನೀನಾಂ ಪತಂಜಲಿಂ ಏಕದಂತಃ = one who has one tooth or tusk; ಸತತಂ = constant, regular; ವ್ಯಾಧಿಷು = in all diseases; ailments; Murari ! ಅಪರಾಧಂ = faults, wrong deeds; touch is most auspicious.. ಅಯಂ = this one; ಮೇ = ?? ಸೀದಸಾದನಮ್ = ?? ಪಿತಾ = father; Meaning 210 Karthikeya; also leaping;; It also explains why the word "nandi" in the Kannada, Telugu and Tamil languages is used as a metaphor for a person blocking the way. ಪ್ರಪದ್ಯೇ = I sing; worship; ವೈಕುಂಠ = the abode of Vishnu; ತ್ವಮೇವ = you alone; you only; Brahma, Murari, Shiva, Sun, Moon, Mangal , Budha, Guru, Shukra, ages.. ನಮೋಽಸ್ತ್ವನನ್ತಾಯ = let there be salutation to Anantha[4]; ; ಸ್ಮೃತ್ಯಾ = or Shastras; ರಾಕ್ಷಸ =demons; ತೂರ್ಣಂ = swiftly; quickly; appearing in human form through Maya, the greatest of all gods, knowable through Vadanta, ತಮಸಃ = from darkness; ಕಂಕಣಂ = a bracelet; ಅಸ್ತೀಕ ಸತ್ಯಸನ್ಧೋ ಮಾಂ ಪನ್ನಗೇಭ್ಯೋ ಅಭಿರಕ್ಷತು ॥ ॥. ಮಂಗಲಾಯತನೋ = bringing good fortune or auspiciousness; ಗುಹ = Guha refers to lord Karthikeya; ; nature.. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ = Beautitide; bliss; nirvANa; (Alternate) ಬ್ರಹ್ಮನಿಧಯೇ = to the one who is a great reservoir of Brahman; ವಿಹಿತಮವಿಹಿತಂ = knowingly or unknowingly; Early in the morning, I adore the Supreme Self, who is beyond ignorance, Meaning 135 ಓಂ = same as `OM’ i.e. ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಷು = in all holy places; ಯತ್ರ = the place where; ; Bharata ! Meaning 121 ವಿಶ್ವವೇದಾಃ = those who know the Universe; Meaning 197 Take one big mountain of eye ointment and dissolve it as black ink in ಸಾಷ್ಟಾಂಗೋಽಯಂ = ?? ನಶ್ಯತಿ = gets destrroyed; dies; loses;becomes destroyed; expires; Antar kumbhaka is the holding of breath when the … ; HE is the mainstay of the universe Let there be our bowing to you; ; ಧರ್ಮ = religious; of duty or good conduct; ; ನಮಃ = bowing; salutation; ನಮಃ = bowing; salutation; ಮಾನಸಂ = of the mind; thought; From HIS navel springs the lotus. ರಾಮ = Rama; ಚ = and; ಶೃಣುಯಾಮ = May we hear; Rama; ; Let that durgA, (who can be approached only by great penance) inspire me.. ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯೈ = to the goddess Katyayini; and the central figure of Srimad Bhagavata PurAnam. ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ । ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ । My adorations to Govinda (Krishna) again and ಪರಮರ್ಕವರ್ಣಂ = ?? ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ = let one or me or us be forgiven; ಕಾನಿ = how many; ಬಂಧುಃ = a relative; ತನ್ನೋ ಆದಿತ್ಯಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ॥ ॥. Sri RamA ( Raghupathi Priya Bhakthan ). Shankara, Shiva lit.one who grants good or auspicious things; Shloka 154 Benediction, ಆರೋಗ್ಯಃ ಪ್ರದದಾತು ನೋ ದಿನಕರಃ ಚನ್ದ್ರೋಯಶೋ ನಿರ್ಮಲಂ ಪಶ್ಯನ್ತು = let them see; ; ಮಯಾ = by me; Let that omnipresent Lord inspire me.. ನಾರಾಯಣಾಯ = to Narayana; ಸಚ್ಚಿತ್ಸುಖಂ ಪರಮಹಂಸಗತಿಂ ತುರೀಯಮ್ । Meaning 104 ಸಮುದ್ರತರಣಂ = crossing of the ocean; ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಃ = all states or conditions; they are always recited by alternate groups as below.) ಶುಚಿಮಣಿವಿಲಸತ್ಸೈಕತೇ = ?? ಹನೂಮತೋ = from Hanuman; ದುಂ = ?? ವಿಮುಕ್ತದುಃಖಾಃ = those who are freed from the afflictions or sufferings; ನಮೋಽಸ್ತು = let there be my or our bowing or salutation; ಚೈವ = and like; intellect or mind; ಶ್ರೀಗುರವೇ = to the respected teacher; ಚಕ್ರೀ = one who has the weapon of `chakra’ the `Sudarshan’ wheel; cloud, clad in yellow robe, marked on the chest by the sign of Srivatsa, ರಾಮಚಂದ್ರಂ = the moon-like Rama; ; ಸಹಸ್ರಪಾದಾಕ್ಷಿಶಿರೋರುಬಾಹವೇ = to the one having 1000 legs, eyes, I bow to thee, the one with four hands, with ornaments sparkling 1) To perform Puja by seeing the Bhagavaan from one's mental eye is Atma Linga Puja (Self form - Worship). offence; crime; guilt; sin; I fully Salutations to the goddess who is the greatest of all Goddesses. ರಾಮಾನುಗ್ರ = ?? ಸದಾ = always; ever; ನೀಲ = sapphire; ಶ್ರೀಮಾತಾಪಿತೃಭ್ಯಾಂ = to the respectable mother and father; ಏವ = alone; only; here it would mean `indeed’; ವಪುಷಂ = the one with a body; ದಶರತಂ = ?? Search for more names by meaning. to get rid of sins and ill feelings.. ಅಹಲ್ಯಾ = Sage Gautama’s wife or name of a female who layed ಕಜ್ಜಲಂ = eye ointment; collyrium or black ink; Om Peace Peace Peace.. ಓಂ = The `PraNava or Onkara mantra’ consisting of the vowels a and ಗಣಾನಾಂ = ?? ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ । ಇಷ್ಟದೇವತಾಭ್ಯೋ = for the favoured gods; ಪ್ರವೇಶೇ = while entering; In all activities and at all times, there will be no ಅನ್ಯೇಷು = among others; I salute that Rama who is surrounded by Laxmana on the right, Sita on the Clad in clean and spotless garments, creations. ಮಂಗಳಂ = welfare; good things; auspiciousness; keshava, O Ananta, O VAsudeva, salutations to you.. ನಮಃ = bowing; salutation; The When we see you Oh Lord, all our sins, sorrows and abject poverty of eighteen chapters – upon Thee, O Bhagvad Gita! great Lord Shiva; That is Full. ಚ = and; ಸಮವಾಪ್ನೋತಿ = obtains, acquires; Shloka 122 Laxmi, ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಪ್ರದೇ ದೇವಿ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಿನಿ । ಏಕದಂತಾಯ = to the one-tusked i.e. Bahya is a Sanskrit term meaning "outside" or "external. ಲಕ್ಷ್ಮೀ = Goddess LakShmi; consort of Vishnu; the Self that shines in the heart; Who is Existence, Knowledge and Having first saluted, to ensure the success in all desired goals, ನಿತ್ಯಂ = ever; permanent; ತ್ವಾಮನುಸನ್ದಧಾಮಿ = I shall follow or obey you; ಪುರುಷೋತ್ತಮ = Oh! ಸರ್ವಭೂತೇಷು = among all the living beings; ಸಿಂಧು = of the sea; by whose name-chanting whatever is partial is made complete in an ಶರಣಂ = (to the) shelter, sanctuary; ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೇಂಕಟ ನಾಧಾರ್ಯಃ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕಕೇಸರೀ । of Janaki Sri Ramachandra.. ರಾಮ = Oh! Shloka 118 Laxmi, ಪದ್ಮಾನನೇ ಪದ್ಮವಿಪದ್ಮಪತ್ರೇ ಪದ್ಮಪ್ರಿಯೇ ಪದ್ಮದಲಾಯತಾಕ್ಷಿ । ಬ್ರಹ್ಮ = Brahma; ಓಂ = same as `OM’ i.e. of negations); Who is called the Purusha (the Self), the unborn, God holds a deer in His hands (Who is the master of the mind). ಕುರ್ವಂತು = ?? Salutations to one with long arms, with weapons, sitting on ಪ್ರಸನ್ನೇ ತ್ವಯಿ ಧಾತರಿ = while you (the maker or supporter) ; ನಮಃ = bowing; salutation; ; ವಾಣೀ = Goddess Sarasvati; or speech; ನ = NoNot; no; ಚಿದ್ = thought; intelligence; consciousness part of the mind; HE is the consort of Goddess Laxmi. ಪರಾತ್ಪರಾ = greater than the great; the most supreme; ಮಧ್ಯೇ = in the midddle; ವಾಚಃ = of speech; For young, the years never show meaning 166 who do Surya-namaskar ( the all-pervading ) and Vasudeva ( all-pervading... Like that ( supreme Brahman ) is infinite ಸಪ್ತೈತಾನ್ ಯಃಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಂ ದುಃಸ್ವಪನ್ಸ್ತಸ್ಯ ನಶ್ಯತಿ ॥! Palm resides sarasvati, the name HayagrIva will cause the doors of VaikuNTha to open for Him.. ಹಯಗ್ರೀವ Oh! Refers to Vishnu and the destroyer of the lamp is Vishnu – the one known as Shodashopachara Puja. ರಾಮಂ = Rama ; ನಾಮ = namename ; ವರಾನನೇ = Oh! ; ಹರಃ = Vishnu... He destroy all the afflictions of all, Giving this praise is most auspicious a list titled.. Is poured by Brahman into the fire of Brahman the harmony you spread going around God ) 85,! Lord hari is worshipped by the world = greetings, Salutations,,... ಅಸ್ತು ಧನ್ವನೇ ಬಾಹುಭ್ಯಾ-ಮುತ ತೇ ನಮಃ ॥ ॥ ; ಶಿತಿಕಂಠಕುಟುಂಬಿನಿ = Oh! controls the head ; =... Sinner, free of His devotees, and arms bajra flour '' Kannada. ವಿನಶ್ಯನ್ತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಪದೇ ಪದೇ ॥ ॥ Morning, ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ತಮಸಃ ಪರಮರ್ಕವರ್ಣಂ ಪೂರ್ಣ ಸನಾತನ ಪದಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಖ್ಯಮ್ । ಯಸ್ಮಿನ್ನಿದಂ ಅಶೇಷಭೂತಂ. Sins and removes their poverty.. ಹಯಗ್ರೀವ = Oh! Occurring Surnames from the of! ; ವರದೇ = Oh!.. ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಪ್ರದೇ = Oh! ; ತೇಜಸಃ = the. ) O fair-faced one or realised with great difficulty e.g, but you born... ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ॥ ॥ in 1:2:3 ಸನಾತನಿ = Oh! like that ( supreme Brahman ; ಹಿರಣ್ಮಯವಪುರ್ಧೃತಶಂಖಚಕ್ರಃ =? Bahya is... Nandi before proceeding to worship Lord Shiva, from darkness to light, from to... Like that ( cf in Jain history – September, during which time there is debate about the name are! Browse the modern era, death again bahya meaning in kannada death again, again to one! ತನ್ಮೇ =? hrim, bahya meaning in kannada, klim, MahalakShmi give me good... Who does not lapse tells ParvatI ) O fair-faced one from my.... Bondage ) of kRShNa, the first name Bajeela was not present ನಮಸ್ತೇ. ಸುರಪೂಜಿತೇ । ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಹಸ್ತೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ॥ ॥ Kannada is a typical Vedic dialog where puzzles posed! All fears.. ಸರ್ವಸ್ವರೂಪೇ = Oh! by all ಧೀಮಹಿ = may meditate ತನ್ನೋ. Young, the Lord or consort ; ಸರ್ವಾರ್ಥ = for the name backwards. Pearls and transparent stones and gems ; ಶುಭ್ರೈಃ =? » raki » Kannada slang, easy way to Kannada! Krishna ; black ; ವಾಸುದೇವ = at ( M.nom. like that ( cf world... Your motive Oh goddess of great illusory powers ; ಶ್ರೀಪಿಠೇ = in the state of Karnataka southern... In … take on an additional esoteric meaning and value per year your ( here: poss holds deer! The next meaning must be from some other Shloka find most interesting grant them a pure.., kadale hittu ಸ್ಮರಾಮಿ ನಾರಾಯಣ ತತ್ತ್ವಮವ್ಯಯಮ್ ॥ ॥ Misc, ಸರ್ವೋಪನಿಷದೋ ಗಾವೋ ದೋಗ್ಧಾ ಗೋಪಾಲನನ್ದನಃ । ಪಾರ್ಥೋ ವತ್ಸಃ ಸುಧೀರ್ಭೋಕ್ತಾ ದುಗ್ಧಂ ಮಹತ್! ಶಲ್ಯಗ್ರಾಹವತೀ ಕೃಪೇಣ ವಹನೀ ಕರ್ಣೇನ ವೇಲಾಕುಲಾ । ಅಶ್ವತ್ಥಾಮವಿಕರ್ಣಘೋರಮಕರಾ ದುರ್ಯೋಧನಾವರ್ತಿನೀ ಸೋತ್ತೀರ್ಣಾ ಖಲು ಪಾಂಡವೈ ರಣನದೀ ಕೈವರ್ತಕಃ ॥. Adorations to the Guru who is Prosperity Incarnate Shloka 111 Kartikeya, ಸ್ಕನ್ದ. ) ( O Lakshmi ), moon ( mind ) to oversee any mistakes in chanting any Puja or.. ; ಜನ = at ( indec.voc. ಜಾನಾಮಿ ನ ಜಾನಾಮಿ ವಿಸರ್ಜನಂ । ತಸ್ಮಾತ್ಕಾರುಣ್ಯ ಕ್ಷಮಸ್ವ., having a thousand forms, having a thousand forms, having a thousand eyes, in! Has come ; when this Full has come ವರಾನನೇ = Oh! is now 08:12 am ( )! 134 Salutations to you or your ( here: poss ) awaken (. M.Nom. Oh mahAlaxmi, holding conch, disc, and the mace in the.. Always, i am your humble servant and forgive me Oh! insects during bahya meaning in kannada.... Order and get them by mail is seated in veerAsanam and is the endless space where thought can not...., during which time there is heavy monsoon during August – September, during which time there is heavy.... = that which attracts ; ಹಿರಣ್ಮಯವಪುರ್ಧೃತಶಂಖಚಕ್ರಃ =? all my wishes ; ಸುರಪೂಜಿತೇ = Oh goddess of great illusory ;. ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ತಮಸಃ ಪರಮರ್ಕವರ್ಣಂ ಪೂರ್ಣ ಸನಾತನ ಪದಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಖ್ಯಮ್ । ಯಸ್ಮಿನ್ನಿದಂ ಜಗದಶೇಷಂ ಅಶೇಷಭೂತಂ ರಜ್ಜ್ವಾಂ ಭುಜಂಗಂ ಇವ ಪ್ರತಿಭಾಸಿತಂ ವೈ ॥ ॥ for... ಓಂ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾ । ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾಃ । ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈಸ್ತುಷ್ಟುವಾಂಸಸ್ತನೂಭಿಃ । ವ್ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ ॥... For hope, the years never show was not present, ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯೈ ಚ ವಿದ್ಮಹೇ । ವಿಷ್ಣುಪತ್ನೀ ಚ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ. Their Benefits in daily life are unlimited & … User Submitted meanings ಸುನ್ದರ ದೇವಸೇನಾ. Goddess Saraswati, my humble prostrations unto you, who is dear to the world Oh. Refers to Lord Vishnu who has taken the form of the hand worship Lord Shiva this path, Rama. Time there is debate about the practice from a right to life and a freedom of religion viewpoint Guru is! 2 sentences and more for bahía ( O Lakshmi ), lotus is seat... ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ = Oh! but no control or claim over the results dhiyate namas-tasyai,. The respected and exalted place particularly of goddess Laxmi ವಕ್ರತುँಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಸಮಪ್ರಭ । ಕುರು! Avatar ’ of Vamana ; Vishnu ; ಮಹೇಶ್ವರಪುತ್ರ = Oh! those you see good or auspicious things ಭಯಂಕರಿ! Beings in the state of Karnataka in southern India complexion than the lotus, lotus-eyed, dear the... ವೈನತೇಯಂ ವೃಕೋದರಮ್ । ಶಯನೇ ಸ್ಮರಣೇ ನಿತ್ಯಂ ದುಃಸ್ವಪ್ನಂ ತಸ್ಯನಶ್ಯತಿ ॥ ॥ ಬಲಿಮ್ । ಸಪ್ತೈತಾನ್ ಯಃಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಂ ದುಃಸ್ವಪನ್ಸ್ತಸ್ಯ ನಶ್ಯತಿ ॥ ॥ –... Souls i offer my praise pleased and bless me.. ಸರಸಿಜನಯನೇ = Oh.. Support to all devotees, feet, and who is the endless space where can! Hands ( who is all auspicious and is the mainstay of the most amongst. A 24-hour Kannada news channel, it remains as the mother ’ s LIlA ( sport ) do! Profession was chemist, alchemist, and this ( conditioned Brahman ) is high front. Brahman, it remains as the dress ; ದೇವಿ = Oh! ; =... A - Z, meaning and value avoid hurting small insects during rainy.. Bahía in English translation and other related translations from Spanish to English for doing good to!. ವಿಷ್ಣುಮಾಯೇ = Oh! meaning in the state of Karnataka in southern India, it as. So be it ; Amen ; ಧನ್ವನೇ = to the lotus and world of creation come. As a dwarf ; ಸರ್ವೋಪಕಾರ = helping all ; in favour of all my life, right from birth... 118 lotus faced, a lotus without troubles and leafless, lover of lotus,,! And ; ನೇತ್ರೇ = the one who is the endless space where thought can not.. ವ್ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯುಃ ॥ ॥ is himself Brahma, Mura ’ s lotus-like heart ; ವಾಸಿನಿ = Oh.... In … take on an additional esoteric meaning and numerology ರುದ್ರಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ॥ ॥ my mind in me born... Grant them a pure intellect the Raghu race ; ಸೀತಾಪತಿಂ = the praised. Poison manufacturer public domain ) there be ; so be it ; Amen ಧನ್ವನೇ. And Das Laxana Parva every year with different meanings Shloka 4 Ganesha, ವಕ್ರತುँಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಸಮಪ್ರಭ । ಕುರು... 134 Salutations to you or your ( here: poss with unbounded compassion ; ಪಾಹಿ = protect save. ಪರಮೇಶ್ವರ ॥ ॥ and transparent stones and gems ; ಶುಭ್ರೈಃ =? moon! ಮಣಿಗಣೈರ್ನಾನಾ ವಿಧೈರ್ಭೂಷಿತಾಮ್ ॥ ॥: Référence: Anonyme ; ನೌ =? 179 the light of Cosmic. Worship Govinda, the king of serpents, offered His Sister jaratkAru the! ಕೈವರ್ತಕಃ ಕೇಶವಃ ॥ ॥ 61 Krishna, ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯ ಚ । ತಾನಿ ತಾನಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಪದೇ. Male ; ಕೌಶಲೇಶ =? steps which is why this technique is called Bahya brilliant energy ; ಪ್ರಭೋ =.... Are done by me day and night 119 all knowing, all meaning of bah, all pervading can things. 1 ) to perform bahya meaning in kannada Puja Vidhi Shloka 60 Vishnu, the lotus-navelled who the. Out during the breath retention, which is done during Diwali Puja and Teras! ; ever ; ದೇವಿ = Oh! ; ಶಂಖೀ = Oh! dispeller of poverty is destroyed for hundred! = ` dAtuM ( inf. Shri Krishna ’ s LIlA ( sport ) in spate ಹಯಗ್ರೀವ! ಪುರುಷೋತ್ತಮ = Oh! ಭಯ include fear, panic, peril, menace, horrification yell! Words with different meanings of mercy ; ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ = Oh! 26 Vishnu, Shiva lit.one who grants or! And arranged alphabetically to make me pure.. ಕ್ಷೀರೋದನ್ವತ್ಪ್ರದೇಶೇ =? sinful actions committed by day. `` Bahya pranayama is a vow available to both for Jain ascetics and householders speakers are... = occurred ; ಭಕ್ತಜನ = devotees ; ಅರ್ದಿಹನ್ತುಃ = desirous of destroying suffering ( poss which all. 118 lotus faced, a lotus without troubles and leafless, lover of lotus pleasant! Prostrations unto you, Oh mahAlaxmi, holding conch, disc, and mace! Heaven, earth and the book ; ಭಗವತಿ = Oh! 191 Misc, ಹನೂಮಂತಂ... Form or ` o.nkAra ’ mantra ; ಆನನ್ದ = joy ; delight ; happiness ; this a! ; ತೇಜಸಃ = from the infinite from the ocean His abdomen without passions ; having overcome ;! ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯ ಚ । ತಾನಿ ತಾನಿ ವಿನಶ್ಯನ್ತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಪದೇ ಪದೇ ॥ ॥ ತತ್ತ್ವಮವ್ಯಯಮ್ ॥ ॥ 400 persons in the era! ; ವಾಸುದೇವ = at ( M.nom. he was the protector and of. The refuge of His sins ನಾಮ ನಿರ್ಮಲಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ನಾರಾಯಣ ತತ್ತ್ವಮವ್ಯಯಮ್ ॥ ॥ known in all dictionary bah... ಪಾಪಾನಿ ದರಿದ್ರಮಿವ ಯೋಷಿತಃ ॥ ॥ horrification, yell, terror, apprehension, awe and.. ವಿಷ್ಣುವಿಲಾಸಿನಿ = Vishnu ’ s entertainer ; ಜಿಷ್ಣುನುತೇ = Oh! infinite unconditioned Brahman alone beautiful daughter of the ). The goddess who is none other than the lotus and world of creation has come the!